RESULTS VMM 2016

(*)  denotes those Ultra runners who took the short cut from CP7 (các VĐV Ultra lựa chọn đường tắt từ CP7).