Danh sách VĐV VMM 2023

VĐV đã đăng ký các cự ly 21-100km và đăng ký thêm cự ly 10km của Chủ nhật, tên bạn đã được cập nhật trên danh sách của cả 2 cự ly.
 
Số chạy (bib) đã được gửi tới email đăng ký và bạn cũng thể mở link riêng gửi trong t xác nhận đăng thành công ban đầu để thy s chy của mình.