Danh sách VĐV VMM 2024

VĐV đã đăng ký các cự ly dài (21km-100 miles) và đăng ký thêm cự ly 10km, 03 tuần trước ngày chạy, tên bạn sẽ được cập nhật lên danh sách VĐV 10km.