KẾT QUẢ VJM 2020

a.k.: các VĐV Ultra 70km lựa chọn đường tắt từ CP4 đến CP6.