KẾT QUẢ VJM 2019

a.k.: các VĐV Ultra lựa chọn đường tắt từ CP4 đến CP6.