KẾT QUẢ VJM 2018

a.k. denotes those Ultra runners who went direct from CP4 to CP6
a.k.: các VĐV Ultra lựa chọn đường tắt từ CP4 đến CP6.