Kết quả VTM 2024

Chứng nhận điện tử: Chọn dòng kết quả của bạn và tải về chứng nhận điện tử.

*Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào về kết quả của cuộc đua, vui lòng gửi email về BTC trong vòng 48 giờ sau khi sự kiện kết thúc (thời gian giới hạn tại đích). BTC sẽ không tiếp nhận khiếu nại sau thời gian này.