Danh sách VĐV VTM 2024

Số chạy của bạn sẽ được thông báo qua email và công bố trên danh sách VĐV 1 tuần trước ngày chạy.