Danh sách VĐV VUM

Số chạy (bib) sẽ được gửi tới email đăng ký và công bố trên danh sách VĐV này 01 tuần trước ngày chạ.