Danh sách VĐV VJM 2023

Số chạy của bạn sẽ được thông báo qua email và công bố trên danh sách VĐV 1 tuần trước ngày chạy.