Thời gian & Địa điểm xuất phát

VMM 2022 - Race Start Time & Start Location