New VTM 2021 Date

Ngày chạy mới của VTM21 và Điều khoản hoãn giải Ngày chạy mới của VTM21 Ngày chạy mới của VTM 2021 là 24-04-2021.  Toàn bộ đăng ký sẽ tự động được chuyển sang ngày chạy mới này.  Điều kiện và điều khoản Chuyển suất cho 1 VĐV khác: Nếu bạn không thể sắp xếp tham … Continue reading New VTM 2021 Date