File .GPX đường chạy

Nếu chạy với thiết bị GPS, bạn có thể tải tệp gpx dưới đây.

Thay đổi đường chạy: Giám đốc giải và Trưởng nhóm đường chạy có thể thay đổi đường chạy trước và trong cuộc đua nếu cần thiết – hãy chạy theo đánh dấu đường.

25k GPS

12k GPS